Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují podrobnější práva a povinnosti smluvních stran ze smluvních vztahů, založených kupní smlouvou nebo smlouvou o dílo, ve kterých na jedné straně vystupuje QEX CZ, a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ : 47116871, IČ DPH: CZ47116871, Spisová značka: B 1927 vedená u Městského soudu v Praze, jako prodávající nebo zhotovitel (dále: „QEX“) a na druhé straně druhá smluvní strana jako kupující nebo objednatel (dále: „zákazník“ nebo „spotřebitel“ ) a jejichž předmětem je dodání výrobků nebo služeb (dále spolu jako: „zboží“). Ve věcech, které nejsou upraveny příslušnou smlouvou platí tyto podmínky. Podle ustanovení těchto podmínek se řídí i právní vztahy uzavřené mezi QEX na jedné straně a zákazníkem na druhé straně, pokud je takový právní vztah založen objednávkou zákazníka, potvrzenou QEX. Potvrzení objednávky je oprávněna uskutečnit osoba, které byla objednávka zaslána. Ve věcech, které nejsou upraveny příslušnou objednávkou potvrzenou QEX, platí tyto podmínky. Zákazník má právo stornovat objednávku kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany QEX a to bez sankcí. V případě stornování objednávky potvrzené QEX, je zákazník povinen uhradit QEX škodu vzniklou takovým stornováním objednávky, jakož i ušlý zisk. QEX je oprávněn stornovat objednávku nebo její část: je-li zákazník nedostupný nebo nečinný, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila cena zboží u jeho dodavatele a zákazník nesouhlasí s jiným plněním pokud zákazník již uhradil cenu za zboží nebo jeho část, QEX vrátí uhrazenou částku ve prospěch zákazníka do 15 dnů ode dne, kdy mu zákazník oznámil, že nesouhlasí s náhradním plněním. Pokud bude právní vztah mezi QEX a zákazníkem založen kupní smlouvou, smlouvou o dílo /viz bod 1./, nebo objednávkou zákazníka, potvrzenou QEX, /viz bod 2./, QEX bude dodávat a zákazník odebírat zboží na základě nabídky QEX, uskutečněné přímo , nebo zprostředkovaně třetí osobou. Tyto podmínky se nevztahují na smluvní vztahy, týkající se nájmu reklamních ploch. Uvedené smluvní vztahy jsou upraveny samostatnými podmínkami, jejichž znění je zveřejněno na webové stránce www.qexcz.cz Pokud není dále uvedeno jinak, jsou tyto podmínky závazné pro obě smluvní strany, s čímž smluvní strany vyjadřují svůj souhlas.

Způsob dodání a storno podmínky

Pokud je právní vztah mezi QEX a zákazníkem založen na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, řídí se dodání zboží ustanoveními příslušné smlouvy. Pokud nejsou ve smlouvě uvedena ustanovení o způsobu dodání, nebo je právní vztah mezi QEX a zákazníkem založen na základě objednávky zákazníka, potvrzené QEX, řídí se způsob dodání zboží těmito podmínkami. Objednávky zákazníka mohou být – zejména vzhledem k možnostem QEX – nepotvrzeny QEX. QEX je oprávněn navrhnout zákazníkovi jiný způsob vyřízení jeho objednávky a to pokud se týká druhu a množství zboží, ceny, místa a termínu dodávky, jakož i jiných věcí. Zákazník si zboží odebere na své náklady na adrese uvedené ve smlouvě nebo na adrese uvedené v potvrzené objednávce – toto neplatí, pokud se smluvní strany dohodnou jinak. Odběr zboží provede zákazník na základě písemné nebo elektronické výzvy QEX. Pokud QEX písemně souhlasil s jiným místem dodávky, QEX dodá zboží na toto místo a to – pokud se QEX a zákazník nedohodnou jinak – na náklady zákazníka. Po dobu zpoždění s odběrem zboží zaplatí zákazník ve prospěch QEX jako náhradu vzniklých skladovacích nákladů částku ve výši 5% z hodnoty neodebraného zboží a to za každý i započatý měsíc zpoždění. Zboží může být ze strany QEX dodáno zákazníkovi i předáním zboží veřejnému přepravci a to nejpozději v den, který je dohodnut jako den dodání zboží. V případě zpoždění s dodáním zboží, dodávaného takovýmto způsobem, nese QEX za takové zpoždění odpovědnost pouze tehdy, pokud se prokáže jeho hrubá nedbalost při předání předmětného zboží veřejnému přepravci. V žádném případě však QEX neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou například. zásah vyšší moci /vis maior/, zdržení při celní kontrole, technické a logistické problémy při přepravě, stávka zaměstnanců přepravce a pod. QEX nenese jakoukoli odpovědnost ani za jednání nebo opomenutí třetích osob – uvedené se netýká těch třetích osob, jejichž prostřednictvím QEX plní svůj závazek. Dělené dodávky jsou přípustné. Je-li dohodnuto, že zboží bude dodáváno po částech, tak zpoždění na straně QEX, pokud se týká části dodávky nebo části zboží ve smyslu těchto podmínek, neopravňuje kupujícího k tomu, aby odstoupil od smlouvy nebo potvrzené objednávky. Není-li dohodnuto jinak, platnost písemně vyhotovené nabídky QEX trvá sedm kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. V případě cenové nabídky v jiné peněžní měně než euro, platí přepočtové koeficienty denního kurzovního lístku ECB, platné v den předání nabídky zákazníkovi. U nabídek s dlouhodobým plněním má QEX právo změny přepočtových koeficientů. V případě neakceptace této změny zákazníkům ztrácí nabídka svoji platnost. Podklady přiložené k nabídkám, které nejsou ze strany QEX přímo označeny jako závazné, mají pouze informativní a nezávaznou funkci. Úmluvy nebo potvrzení uskutečněné v jakékoli formě nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek, písemných smluv nebo potvrzených objednávek jsou pro QEX závazné pouze tehdy, pokud byly provedeny statutárním orgánem QEX, nebo na základě plné moci vystavené statutárním orgánem QEX. Nebylo-li zboží dodáno s příslušným montážním nebo instalačním návodem, může provést montáž nebo instalaci provést výlučně odborný servis – při nedodržení uvedené podmínky se případná reklamace spojená s neodbornou montáží nebo instalací nebude brát v úvahu. Zde uvedené ustanovení neplatí u zboží, které nevyžaduje montáž nebo instalaci. Zvláštní ustanovení pro smlouvy na dodání zboží prostřednictvím e-shop: QEX má právo rozhodnout, zda zboží doručí zákazníkovi svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob (přepravní společností, kurýrem nebo poštou). Při dodání zboží prostřednictvím třetích osob budou zákazníkovi účtovány náklady podle ceníků předmětných třetích osob, příp. dle aktuálního ceníku dostupného na stránce www.qexcz.cz Na e-shop platí v přiměřené míře ustanovení zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále: „zákon o ochraně spotřebitele“), pojednávající o smlouvách uzavřených elektronickými prostředky. Zákazník vystavením objednávky výslovně potvrzuje, že QEX si vůči němu splnil řádně svou povinnost poskytnout informace ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelů a zároveň potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího): V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Poučení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je přílohou č.j. 1 k těmto podmínkám, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1; 2 k těmto podmínkám. Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od smlouvy je třeba dodržet i níže uvedené podmínky: kontaktovat QEX CZ, a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 písemnou formou s uvedením rozhodnutí o odstoupení od smlouvy a uvedením čísla objednávky, data koupě a číslem účtu nebo adresou pro vrácení peněz, případně požadavkem na výměnu zboží za jiné. Po doručení a převzetí zboží zákazníkem, zaslat zboží zpět doporučeně (ne na dobírku) spolu s rozhodnutím o odstoupení od smlouvy, dokladem o koupi a převzetí na adresu QEX CZ, a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, přičemž: zboží musí být v původním obalu zboží nesmí být použito a musí být nepoškozené zboží musí být kompletní (včetně obalu, příslušenství, záručního listu, návodu, atd.) V případě nedodržení výše uvedených podmínek je QEX oprávněn: účtovat úhradu za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku zacházení se zbožím nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží a poplatek za uvedení zboží do prodeje schopného stavu, přičemž součet úhrady za snížení hodnoty zboží a poplatku za uvedení zboží do prodeje schopného stavu nesmí překročit výši 30% ceny zboží, nebo neakceptovat odstoupení od smlouvy a zboží vrátit na náklady odesílajícího zpět. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží QEX peníze za zboží zašle převodem na účet nebo adresu zákazníka a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém vrácení zboží na adresu QEX. V případě, že objednávka nebyla potvrzena – minimálně však ve lhůtě do 24 hodin od jejího přijetí, má zákazník právo ji stornovat prostřednictvím e-mailu, resp. telefonicky. V takovém případě není zákazníkovi účtován storno poplatek. V případě, že si kupující po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, QEX si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody a to ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Pokud zákazník stornuje objednávku z důvodu nedodržení publikované ceny nebo dodací lhůty provozovatelem internetového obchodu, storno poplatek mu nebude účtován a uhrazená záloha nebo celá částka mu bude vrácena bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o stornování objednávky bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu nedohodnou jinak. Zákazník může objednávku stornovat zasláním žádosti na e-mailovou adresu qex@qexcz.cz nebo osobně na provozu prodávajícího, Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. Pokud prodávající není z výše uvedených důvodů schopen dodat kupujícímu zboží v ceně, která je uvedena v objednávce a tuto skutečnost oznámí kupujícímu před závaznou akceptací objednávky, prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku iv případě, že se nemůže zkontaktovat se zákazníkem – telefonicky, mailem (do 14 prac. dnů od přijetí elektronické objednávky od zákazníka, nebo od jejího potvrzení). O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informován telefonicky nebo emailem.

Platební podmínky a vrácení plateb

Zboží je fakturováno ze strany QEX za ceny platné v okamžiku uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky dle platného ceníku QEX (dále: „kupní cena“). Dodané zboží může být vyměněno pouze v případě, má-li skryté vady, o kterých QEX ani zákazník v době dodání zboží nevěděli a to podle dalších ustanovení těchto podmínek. Kupní cena za zboží je splatná při dodání zboží v hotovosti nebo bankovním převodem na účet QEX s dobou splatnosti, vystavenou na faktuře QEX, nebo platbou předem převodem z účtu nebo v hotovosti na základě zálohové (nebo „pro-forma“) faktury nebo prostřednictvím push platby na základě platebního linku zaslaného elektronicky zákazníkovi . V případě pro platbu předem platí, že dodání zboží zákazníkovi se uskuteční až poté, co bude fakturovaná částka připsána na účet QEX, nebo uhrazena v hotovosti oproti potvrzení QEX. V případě zpoždění zákazníka s úhradou platby faktury o více než sedm kalendářních dnů, je QEX oprávněn dosud nedodané zboží zadržet a dodat jej pouze oproti platbě předem, nebo při poskytnutí záruky, která je pro QEX přijatelná; pokud již bylo zboží dodáno, je QEX oprávněn vzít zboží zpět a dodat jej zákazníkovi opětovně až po zaplacení celé kupní ceny. Ustanovení bodu 6. tohoto článku není tímto dotčeno. Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v čl. III., bod 2 nemá za následek ani změnu ani nováci platebních podmínek QEX. Platby v hotovosti nezakládají právo k žádné jiné srážce nebo slevě, než jaká byla předem dohodnuta. Je-li, s výjimkou ustanovení výše uvedených a vzhledem k poskytnutým zárukám, kupní cena za zboží placená ve splátkách, skutečnost nezaplacení jedné stanovené splátky má za následek ztrátu výhody splátek a okamžitou splatnost celé kupní ceny. Kromě toho je QEX oprávněn pozastavit placení svých vlastních závazků vůči zákazníkovi a to až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek a dodávat zboží následně pouze na základě platby v hotovosti. Nezaplacení kupní ceny zákazníkem ve stanovené lhůtě má za následek oprávnění QEX požadovat od zákazníka zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den zpoždění, s čímž zákazník výslovně souhlasí. Případné slevy poskytnuté na základě obchodní politiky QEX přísluší zákazníkovi pouze v případě, že splatné pohledávky QEX ke dni poskytnutí takových slev byly ze strany zákazníka uspokojeny. Pokud dodání výrobku vyžaduje službu ze strany QEX (např. instalační servis) a tato služba není zahrnuta v ceně dodaného výrobku, je QEX oprávněn fakturovat takovou službu v hodinových sazbách dle aktuálního ceníku. QEX je oprávněn fakturovat v hodinových sazbách dle aktuálního ceníku i jiné služby (např. jiný než instalační servis), jakož i případnou přepravu svých zaměstnanců na výkon služby ve prospěch zákazníka, pokud cena za takové služby a přepravu nebyla smluvními stranami předem dohodnuta jinak. Podkladem pro úhradu kupní ceny zboží je faktura. Splatnost faktury je – pokud na faktuře není vyznačeno jinak – 14 dní ode dne jejího doručení. V případě sporu se má za to, že faktura byla doručena 3. den ode dne jejího odeslání. Náležitosti faktury jsou o.i.: číslo faktury, název, sídlo, identifikační čísla zákazníka a údaje o jeho registraci, dále název, sídlo, identifikační čísla a údaje o registraci QEX, označení zboží, den plnění (částečného plnění), den odeslání faktury, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, cena za jednotku množství, celková fakturovaná částka a náležitosti DPH. Zákazník nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce, jakož i jeho identifikačních údajů v kupní smlouvě nebo ve smlouvě o dílo. Zákazník proto není při zachování souladu údajů mezi smlouvou nebo objednávkou a fakturou co do ceny, množství, kvality a jím poskytnutých identifikačních údajů oprávněný ní zboží odmítnout nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury. Částky, které QEX dluží zákazníkovi a naopak mohou být vzájemně započteny. Po odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, nedohodl-li se kupující s prodávajícím na jiném způsobu úhrady.

Přechod vlastnictví, výhrada vlastnictví

K přechodu vlastnictví dojde až po úplném zaplacení kupní ceny a veškerého jejího příslušenství zákazníkům, včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut. Za den platby se rozumí den připsání na účet QEX, nebo den úhrady při platbě v hotovosti. Zákazník nemá právo se zbožím ve vlastnictví prodávajícího nakládat za účelem jeho dalšího převodu nebo užití, bez písemného předchozího souhlasu QEX. Je zakázáno poškozovat nebo upravovat, a to buď zcela nebo částečně, značky, čísla a symboly, vyznačené na zboží, prodávat dále toto zboží, které by bylo takto poškozeno nebo upraveno.

Převzetí zboží, přechod nebezpečí škody na zboží

Pokud zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, je QEX oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy a nevyžaduje náhradu škody ze zpožděného převzetí, odstoupit od smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od zákazníka náhradu škody za ztráty takto vzniklé, nebo – a to dle svého vlastního uvážení – nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady zákazníka ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží. Nebezpečí škody přechází na zákazníka také předáním zboží ze strany QEX určenému dopravci nebo doručením na místo dodání nebo uskladněním dle odst. 2. 1. Zákazník si musí zachovat možnost postihu vůči dopravci v případě chybějícího zboží, jeho poškození, ztráty, zpoždění, apod. Proto je zákazník povinen přesvědčit se o stavu zboží při dodání a v případě poškození nebo chybějícího zboží musí tuto reklamaci vyznačit v předávacím dokladu a potvrdit tuto skutečnost dopravci doporučeným dopisem ve lhůtě 3 dnů ode dne dodání. Zákazník bude o tomto neprodleně informovat QEX zasláním kopie výše uvedeného doporučeného dopisu. Pokud zákazník zboží neprohlédne, nebo nezařídí, aby se zboží prohlédlo v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Kvalita zboží a obal zboží

Není-li sjednáno jinak, prodává se zboží v obvyklé obchodní kvalitě. Má-li se dodat zboží podle vzorku nebo předlohy, je QEX povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, kterou nabídl zákazníkovi. Pokud se při výrobě zboží použily věci, které k výrobě dodal zákazník, neodpovídá QEX za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí. Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, je QEX povinen zboží zabalit nebo vybavit k přepravě způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo způsobem potřebným pro uchování a ochranu zboží. Zákazník je povinen použitý obal a fixní materiály vrátit pouze v případě, pokud se tak smluvní strany dohodly.

Záruční doba

Na zboží se vztahuje záruka uvedená v záručním prohlášení QEX, nebo v záručním listu. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží zákazníkovi, a to na vady materiálu nebo výrobní vady. Pokud si zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém termínu, začíná běžet záruční doba ode dne, kdy QEX oznámil zákazníkovi, že zboží je připraveno k převzetí. Účinky převzetí závazku ze záruky má i vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Záruční doba na věci, na které poskytuje jejich jiný výrobce (ne QEX) jinou dobu záruky, se poskytuje záruka v trvání podle poskytnutí uvedeného jiného výrobce. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá QEX. Pokud z dohody nebo záručního prohlášení QEX nevyplývá jinak, začíná záruční doby běžet ode dne dodání zboží. Případné reklamace se řídí Reklamačním řádem QEX v platném znění, jehož text je zveřejněn na webové stránce www.qexcz.cz Odpovědnost QEX za vady, na které se vztahuje záruka za jakost nevzniká, pokud tyto vady vznikly po prechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími vlivy nebo třetími osobami a nezpůsobil je QEX nebo osoby, s jejichž pomocí QEX plnil svůj závazek. Odpovědnost QEX za vady se nevztahuje na poškození, ke kterému došlo v důsledku neobvyklého používání zboží. Množství zboží, jeho jakost, vyhotovení, doklady ke zboží a obal jsou upraveny též příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (§§ 417 a násl.). Je-li dodání zboží s vadami porušením podstatným způsobem (§ 345 odst. 2 Obchodního zákoníku), může zákazník: požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, nebo požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Je-li dodání zboží s vadami porušením nepodstatným způsobem (§ 346, odst. 1 obchodního zákoníku), může zákazník požadovat: dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 písm. 6 zákazníkovi náleží, jen pokud ji oznámí QEX nejpozději do 14 dnů od zjištění vady a to písemně. Uplatněný nárok nemůže zákazník dodatečně měnit bez souhlasu QEX. Záruční doba na práce, které svou povahou vyžadují opakování nebo aktualizaci je tři měsíce.

Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti, bránící plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být smluvními stranami odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností QEX, má QEX právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy – v obou případech bez povinnosti náhrady škody. Zvláštní ustanovení Zákazník není oprávněn odstoupit – kromě zákonem a v těchto obchodních podmínkách stanovených důvodů – od kupní smlouvy, nebo od své objednávky, potvrzené QEX, nebo tuto vypovědět nebo ukončit jakýmkoli způsobem její platnost bez předchozího písemného souhlasu QEX. V případě udělení souhlasu s ukončením smlouvy je zákazník povinen uhradit QEX smluvní pokutu ve výši 20% z celkové výše hodnoty odmítnutého zboží bez DPH. QEX je oprávněn požadovat od zákazníka smluvní pokutu ve výši 50% z ceny zboží bez DPH, pokud zákazník poruší svoji povinnost dle čl. 1.2. IV. od 1. těchto podmínek. QEX je dále oprávněn požadovat od zákazníka smluvní pokutu ve výši 20% z ceny zboží bez DPH, pokud zákazník poruší svoji povinnost dle čl. 2. IV. od 2. těchto podmínek. Zákazník výslovně souhlasí s možností QEX uplatňovat vůči němu smluvní pokutu podle těch podmínek. QEX je oprávněn pro svou interní potřebu evidovat a zpracovávat data o zákaznících pocházející od zákazníků nebo třetích osob, která byla získána z obchodních vztahů, nebo v souvislosti s nimi.

Příslušné právo, soudní pravomoc, řešení sporů

Kupní smlouva, smlouva o dílo, objednávka a tyto obchodní podmínky se řídí právem České republiky. Případné mezi stranami vzniklé spory budou řešeny cestou smíru. Nedojde-li touto smírčí cestou k vyřešení sporu, strany svěří vyřešení sporu Rozhodčímu soudu České obchodní a průmyslové komory podle jeho předpisů. V případě jakýchkoli problémů, otázek, připomínek, podnětů a stížností se může kupující obrátit na prodávajícího zasláním emailu na e-mailovou adresu prodávajícího: qex@qexcz.cz nebo telefonicky na čísle: +421 32 6502 111. V případě, že kupující, který je spotřebitelem, není spokojen s vyřízením jeho reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na qex@qexcz.cz). Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví ve lhůtě 30 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „subjekt ARS“). Kupující je rovněž oprávněn využít platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující – spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující – spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online.

Závěrečná ustanovení

S těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámil QEX zákazníka při prvním společném obchodním případě. Tyto všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád, jakož i aktuální ceníky jsou k nahlédnutí v sídle společnosti QEX CZ, a.s., Office Park, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, jakož i na internetové stránce www.qexcz.cz Smluvní strany považují za písemnou komunikaci i takovou písemnou komunikaci, která je prováděna elektronicky (e-mail apod.), a to včetně objednávky zákazníka a jejího následného potvrzení QEX. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1.5.2011 a ruší a nahrazují předchozí obchodní podmínky. Pokud však došlo k uzavření smlouvy nebo k potvrzení objednávky během platnosti předchozího znění podmínek, takový obchod se řídí podmínkami ve znění, které platilo v době uzavření smlouva nebo potvrzení objednávky.

SPP

Pro klienty SPP jsme zjednodušili čekání na pobočce – díky našemu vyvolávacímu systému a možnosti online rezervace šetříme jejich čas. Také jsme dodali Digital Signage v různých provedeních od tabletových až po lanková řešení.

Read more

VšZP

V rámci modernizace VšZP jsme pro novou pobočku v Nivy Centrum dodali vyvolávací systém a Digital Signage.

Read more